Dansk SejlunionDansk Sejlunion Bådforsikring

Vejen til den rigtige bådforsikring

Baadforsikring-1
Indtast dine oplysninger

Baadforsikring-1
Du modtager op til 3 tilbud samt anbefaling fra uafhængig forsikringsmægler

Baadforsikring-1
Vælg det
bedste tilbud

Dansk Sejlunion bådforsikring giver

› bådforsikring til klubmedlemmer
› bådforsikring tilpasset dine behov
› rådgivning ved skade

Hvorfor?

› Dansk Sejlunion sikrer god service
› sejlere, behov og forsikringsselskaber er forskellige - derfor flere tilbud
› professionel rådgivning giver dig den rigtige forsikring

Tre forsikringsselskaber, en mæglervirksomhed og Dansk Sejlunion hjælper dig med forsikring af din båd.

Dansk Sejlunions forsikringstilbud bygger på erkendelsen af at sejlere er forskellige og har forskellige behov. Der for har vi indgået samarbejde med tre forsikringsselskaber med, hver deres styrke og hver deres profil. Fælles for selskaberne er, at de alle kender til sejlernes verden og dermed har mulighed for at give en god service i skadessituationen.

En del af pakken er en professionel forsikringsmægler, der hjælper til med at finde det forsikringsomfang og selskab, som netop passer til dig. Har du brug for støtte vedrørende administrative forhold i skadessituationen eller vil du have en uvildig vurdering af skadesbehandlingen, er mægler ligeledes klar med generel uvildigrådgivning til dig, som benytter Dansk Sejlunions forsikringstilbud.

Dansk Sejlunion følger nøje op på aftaler med mægler og forsikringsselskaber for at sikre en god service og for sammen med vores samarbejdspartnere at skabe bedre dækning eller nye tilbud, som er til glæde for sejlerne.

Ansvarsforsikring

Dit medlemsskab af en klub organiseret under Dansk Sejlunion giver dig adgang til Danmarks måske billigste ansvarsforsikring. Fællesskabet i Dansk Sejlunion giver os mulighed for at deltage i en kollektiv ansvarsforsikring til en fordelagtig pris.

Som sejler kan du vælge om du vil være forsikret. Vælger du at forsikre er ansvarsforsikringen det første valg, dernæst kommer kaskoforsikringen, som sikre dine egne værdier.

Dansk Sejlunion ønsker ikke at formidle kaskoforsikringer uden at sejleren er ansvarsforsikret. Læs mere om ansvarsforsikring til søs.


Bestil ansvarsforsikring

Priser på ansvarsforsikring
Bådtype Årlig præmie*
Jolle, kun sejl 200,-
Jolle, med motor 250,-
Sejlbåd u/ 8 meter 250,-
Sejlbåd fra 8 til 15 meter 350,-
Sejlbåd o/ 15 meter fastsættes individuelt
Motorbåd max. fart u/ 18 knob 350,-
Motorbåd max. fart u/ 36 knob 450,-
Motorbåd max. fart u/ 50 knob 650,-
Motorbåd max. fart o/ 50 knob fastsættes individuelt

* Bemærk: Oprettelsesgebyr 1. år på 50,-


Selskaberne

Dansk Sejlunion har lagt vægt på at få flere selskaber med i forsikringspakken. Både for at sikre en sund indbyrdes konkurrence og samtidig skabe tilbud med varierende indhold. Fælles for alle tre selskaber er, at de er specialister i forsikringer til søs.

First marine A/S

Dansk selskab, der i en årrække har fokuseret på transportforsikring, men i dag tilbyder en bred vifte af løsninger til erhverv og industri – foruden at satse stærkt på det private marked. Selskabets viden fra erhverv kombineret med sejlere i privatafdelingen gør First Marine til en stærk spiller.

Se mere på First Marina A/S' hjemmeside...


Søeassurance Danmark

Marstal på Ærø er udgangspunkt for selskabet med en historie helt tilbage til 1876. Søassurancen forsikrer både erhvervsfartøjer, lystbåde og husbåde. Gennem sit samarbejde med Danske Tursejlere har selskabet vist sin forståelse for sejlerne og deres behov.

Se mere Søassurancen Ærøs hjemmeside...Dansk Fartøjsforsikring A/S

Dansk selskab med rødder tilbage til 1889 og et fokus på fartøjer inden for fiskeri. Inden for de seneste år er også lystbåde og et bredere udsnit af erhvervsfartøjer blevet en del af selskabets forretningsgrundlag. Selskabet har stor viden om taksering af fartøjer og har med sin historie mulighed for at forsikre både, der ikke lige falder ind i standarden.

Se mere på Dansk Fartøjsforsikrings A/S' hjemmeside...

Indhent forsikringstilbud

Hvad er dit behov

Når du tegner forsikring skal du være opmærksom på om der er overensstemmelse mellem det du har behov for og det forsikringen tilbyder.

Hvis du altid tager båden på land for vinteren er der ikke grund til at have en forsikring, som dækker sejlads og henliggen i havn hele året. På samme måde bør man vurdere om man har behov for et udvidet sejladsområde eller andre specialiteter som lyder positive.

Ofte vil du som forsikringskunde betale for den ekstra dækning.

Hvornår kan jeg skifte forsikring?

Alt efter hvor du er forsikret, tilbydes forskellige muligheder for opsigelse af din nuværende forsikring.
Mulighederne kan være:

- Opsigelse kan kun ske til hovedforfaldsdato.
- Opsigelse kan ske med 14 dages varsel (måske specielle regler for det første år)
- Opsigelse kan også ske med 14 dages varsel efter skadessag er afsluttet.

Hvordan dit forsikringsselskab forholder sig skal du læse i forsikringsbetingelserne.

Det nye forsikringsselskab vil normalt tage sig af opsigelsen af den gamle forsikring.

Præmien

Dansk Sejlunion og mægler forhandler en super skarp præmie hos forsikringsselskaber. Det kan vi, fordi vi overtager nogle af forsikringsselskabernes udgifter og fordi vi er mange i Dansk Sejlunions fællesskab.

Din præmie er tilbud fra forsikringsselskab og mæglerhonorar.

Ansvarsforsikring

Det er ikke obligatorisk at have en ansvarsforsikring på båden. Dansk Sejlunion er meget tydelig, man bør have en ansvarsforsikring, så man ved uheld hvor man gennem sine handlinger har pådraget sig et ansvar også er i stand til at honorere det krav som bliver rejst, uden at man går personligt konkurs eller skal gennem en opslidende retssag.

Benytter du din båd til kapsejlads er det ofte et krav at båden har en ansvarsforsikring og i mange tilfælde stilles der krav om specielle erstatningssummer. Kravene vil altid være opstillet i indbydelsen til kapsejladsen.

Objektivt- og culpa ansvar

Der er forskel på den dækning bilen og bådens ansvarsforsikring yder. Bilens ansvarsforsikring er obligatoriske og dækker efter princippet om objektivt ansvar. Objektivt ansvar betyder at forsikringen dækker skader, som forvoldes, uden at skadevolderen har optrådt forsætligt eller uagtsomt.

Bådens ansvarsforsikring er frivillig og dækker derfor efter almindelige regler om, at der skal være en ejer, som kan gøres ansvarlig. Lovgrundlaget er Sølovens § 161 og 162, hvoraf det fremgår, at der er tale om culpa ansvar, hvilket vil sige, at man skal have optrådt ansvarspådragende for at blive gjort ansvarlig.

Desværre kan der nævnes mange situationer i havnene og på vinterpladser, hvor det kan være svært at placere et ansvar. Kan en sejler ikke bebrejdes noget, kan han ikke blive ansvarlig og handlingen betegnes som hændelig. Du kan derfor opleve at både bliver skadet uden at ”skadevolder” skal betale for skaden.

Bestil ansvarsforsikring

Kaskoforsikring

Fast takseret forsikringssum eller dagspriserstatning

Bådforsikringen kan tegnes med fast takseret forsikringssum eller med erstatning til dagsprisværdi.

Fordelen ved fast takseret forsikringssum er at man ved en partiel skade på båden uden vrøvl får omkostninger til reparation og genanskaffelse dækket af forsikringen. Der sker altså ikke en afskrivning af værdien på den skadede genstand. Man kan tale om, at man får nyt for gammelt.

Mange forsikringer arbejder med erstatning til dagspris. Det betyder at ved partielle skader får erstattet den skadede genstand til en nedskrevet værdi. Reglerne for afskrivning er altid indskrevet i forsikringspolicen.

Forsikring med fasttakseret sum er normalt dyrere end forsikring med dagspris erstatning.

Forsikringer i forsikringen

I mange kaskoforsikringer er der tilknyttet andre forsikringer. Der vil ofte være tale om bådulykkesforsikringer og retshjælpsforsikring. Da disse forsikringer ikke er gratis, mener Dansk Sejlunion, at du selv skal tage stilling til valget af disse forsikringer.

Skat på kaskoforsikringen

Bådens kaskoforsikringer har siden 1. januar 2013 været pålagt en skat svarende til 1,34 % af bådens forsikringssum.

Denne skat skal opkræves af alle forsikringsselskaber, som tilbyder forsikring i Danmark. Forsikrer man sin båd i et udenlandsk selskab, er man peronlig ansvarlig for at indbetale skatten til de danske skatte myndigheder.