Dansk Sejlunion27. februar 2019 14:30 af Dansk Sejlunion

Line Markert - Tiden inde til revision af vedtægter

Formandsblog fra Line Markert - om bestyrelsens forslag til gennemgribende revision af Dansk Sejlunions vedtægter. Forslaget behandles på næste måneds generalforsamling.


Kære alle

Lige nu er det højsæson for generalforsamlinger i foreningslivet. Om få uger kommer turen til Dansk Sejlunion - vi mødes i Middelfart til generalforsamling lørdag den 23. marts.

Det bliver med sikkerhed en spændende generalforsamling, hvor der blandt andet er kampvalg til bestyrelsen med hele syv kandidater på stemmesedlen, når vi skal fordele fire pladser i Dansk Sejlunions kommende bestyrelse. Et kampvalg betyder holdninger, visioner og ideer præsenteret fra forskellige vinkler. Alt sammen godt og sundt for medlemsdemokratiet i vores fællesskab.

Få nyhedsbreve fra Dansk Sejlunion - tilmelding her

Fra den nuværende bestyrelse har vi også noget med i posen: Et forslag til en ganske omfattende revision af Dansk Sejlunions vedtægter.

Forslaget og præsentationen af bestyrelseskandidaterne kan du læse i deres helhed på Dansk Sejlunions hjemmeside.

Her vil jeg gerne bruge nogle linjer på at fortælle om bestyrelsens overvejelser bag forslaget til vedtægtsændringer.

Vedtægterne er ikke tidssvarende
Bestyrelsens overordnede motivation bag forslaget er, at Dansk Sejlunions vedtægter ikke er tidssvarende i deres nuværende form. Ordlyd og paragraffer passer ganske enkelt ikke til nutiden. Et konkret eksempel er, at vores verdensforbund for flere år siden skiftede navn fra ISAF til World Sailing - men det er stadig ISAF, der er nævnt i vedtægterne.

Flere andre steder er det tiltrængt med lidt formel oprydning og præcisering. Hvilket vi i bestyrelsen har grebet som en anledning til også at tage fat om nogle større og mere principielle dele af vedtægterne.

Jeg gennemgår her de vigtigste punkter.

Dansk Sejlunions formål
Paragraf 2 i de nuværende vedtægter beskriver Dansk Sejlunions vision, mission og værdier. Det er vigtige elementer i Dansk Sejlunions strategiske fundament, og de skal til hver en tid fremgå af vores hjemmeside - men skal de også stå i vedtægterne?

Det synes vi ikke i bestyrelsen. Vision, mission og værdier er ledestjerner, vi stræber efter - det er ikke regler og formaliteter.

Derfor foreslår vi, at Dansk Sejlunion i stedet får en egentlig formålsparagraf, der betoner unionens formål, som er at varetage kapsejlads for sejl og fritidssejlads i enhver form. Og som understreger, at Dansk Sejlunion skal fremme udvikling af sejlsporten.

Kredsene får friere rammer
Det er efterhånden en del år siden, at Dansk Sejlunion ophørte med at vælge bestyrelse baseret på den geografiske inddeling i kredse. Kredsene har vi fortsat, og der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen fuldt ud støtter op om de værdifulde lokale og regionale relationer, som kredsene står for, og som har stor betydning for mange klubber.

Netop relationer er det centrale. Vi vil gerne give de lokale og regionale samarbejdsrelationer friere rammer.

Derfor foreslår vi nu, at kredsene skrives ud af Dansk Sejlunions vedtægter. Den enkelte kreds bliver "herre i eget hus" og kan frit beslutte, om den vil fortsætte i sin nuværende form eller måske nytænkes på tværs af eksisterende grænser. Eller måske helt nedlægges - status i dag er, at flere kredse kører på meget lavt blus.

Det afgørende er, at relationer mellem klubber styrkes i de former og rammer, der er mest værdiskabende for de lokale og regionale miljøer og for den enkelte klub. Disse samarbejder vil Dansk Sejlunion stadig gerne støtte og bakke op om, da de er afgørende for udviklingen af sejlsporten.

Fremtidige vedtægtsændringer
At ændre i Dansk Sejlunions vedtægter svarer lidt til en grundlovsændring. Når dette aktuelle forslag kommer til afstemning i Middelfart den 23. marts, kan det vedtages med opbakning fra to tredjedele af de repræsenterede klubber på generalforsamlingen.

Hvilket faktisk er lidt for "let" efter bestyrelsens opfattelse. Det er ikke i overensstemmelse med praksis for god foreningsledelse.

Derfor foreslår vi, at fremtidige vedtægtsændringer foruden to tredjedeles flertal OGSÅ kræver, at mindst halvdelen af alle stemmeberettigede klubber i Dansk Sejlunion er repræsenterede på generalforsamlingen.

Er repræsentationen for lav, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling eller på det følgende års ordinære generalforsamling – og her vedtages alene med to tredjedeles flertal.

Ja, der kan ligge et paradoks i, at vi nu foreslår stramninger, som ikke rammer det aktuelle forslag, som vi selv fremsætter. Ikke desto mindre synes vi, at gode argumenter taler for vores foreslåede stramning.

Plads til efterskoler og højskoler
Dansk Sejlunion har i dag relationer til flere efter- og højskoler, hvor sejlsport og det maritime spiller en central rolle i den enkelte skoles identitet. Samarbejdet med skolerne ser vi frem til at styrke yderligere i årene frem.

Vi vil derfor gerne give skolerne mulighed for at blive medlemmer af Dansk Sejlunion og dermed knytte endnu tættere bånd til miljøer, der er blandt de største "leverandører" af nye, unge sejlere - herunder unge, som ikke selv har sejlerbaggrund i deres familier. 

Fra referat til resumé
De nuværende vedtægter fastslår, at referatet fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres på Dansk Sejlunions hjemmeside. Her foreslår vi en ændring, så vi fremover offentliggør et resumé med de væsentligste drøftelser eller beslutninger fra mødet. Resumeet kan læses på sociale medier og på hjemmesiden.

Referatet bliver til et internt arbejdsredskab frem for et offentligt dokument. Og vil derfor kunne indeholde også de mere følsomme spørgsmål og temaer, som bestyrelsen af forskellige årsager har behov for at holde internt. Det kan være forretningsmæssige overvejelser, det kan være personspørgsmål - for at nævne et par eksempler.

Vi lægger stor vægt på at bevare størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde. Og vi vil sikre, at de offentlige resumeer er fyldestgørende i forhold til de temaer, vi har på dagsordenen. Har man uddybende spørgsmål, vil man til hver en tid have mulighed for at kontakte sekretariatet eller bestyrelsens medlemmer for at høre nærmere.

Og så de mindre ændringer
Udover de væsentlige og principielle ændringer, som vi lægger op til, indeholder forslaget en række mindre justeringer og tilpasninger. Det gælder blandt andet:

  • At en klub maksimalt kan medbringe stemmefuldmagter fra tre klubber til generalforsamlingen
  • At bestyrelsen skal bestå af 6-8 personer (mod 8 nu). Det vil sikre, at bestyrelsen kan fortsætte, selv om der sker personfrafald, som ikke kan dækkes af den enlige suppleant.
  • At bestyrelsen får mulighed for at nedsætte udvalg eller grupper til løsning af konkrete opgaver i Dansk Sejlunion. Bestyrelsen ser et behov for at kunne tilknytte ad hoc-udvalg ved siden af de faste udvalg (Teknisk Udvalg m.fl.).

Der er yderligere en række små detaljer, som vi justerer på i forslaget. Flere af dem er blot sproglige tilpasninger. Jeg vil opfordre alle til at læse bestyrelsens forslag i sin helhed:

Her er de nuværende og de foreslåede, nye vedtægter - i direkte sammenligning

Her er bestyrelsens forklaringer og begrundelser bag alle detaljer i forslaget

Vi vil naturligvis gerne besvare uddybende spørgsmål om forslaget. Send spørgsmål og kommentarer til ds@sejlsport.dk

At komme på omgangshøjde
Der ligger et grundigt og langvarigt arbejde bag bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Mange overvejelser har været vendt og drejet. Vi har også søgt råd, bidrag og inspiration hos en række erfarne og indsigtsfulde kræfter uden for bestyrelsens egne rækker. Derfor en stor tak (I ved, hvem I er) for jeres værdifulde og konstruktive bidrag hver især.

Overskriften for bestyrelsens ønske om at justere vedtægterne er, at vi gerne vil på omgangshøjde med virkeligheden samt tidens krav og forventninger. Ligesom vi gerne vil rydde op i de uhensigtsmæssige forhold, som de nuværende vedtægter indeholder på visse punkter.

Til syvende og sidst handler det om at kunne arbejde ud fra nogle vedtægter, der på bedste vis understøtter bestyrelsens og Dansk Sejlunions handlemuligheder i arbejdet med at udvikle og forbedre rammerne for sejlsporten i Danmark.

Derfor håber vi mere end nogensinde, at flest mulige klubber møder frem på generalforsamlingen den 23. marts for at deltage i debatten - og i sidste ende stemme om bestyrelsens forslag.

Sejlerhilsen
Line