Dansk Sejlunion8. marts 2019 16:06 af Flemming Ø. Pedersen

Minus i Dansk Sejlunions årsregnskab - indtægter udeblev

Dansk Sejlunion kom ud af 2018 med et underskud på 679.000 kr. Den primære årsag er manglende kommercielle indtægter. Resultatet er "utilfredsstillende," konstaterer formand Line Markert.


Røde tal på bundlinjen i Dansk Sejlunions regnskab for 2018. Et budgetteret overskud på 600.000 kr. blev ikke realiseret - i stedet viser sejlunionens årsregnskab for 2018 et minus på 679.000 kr.

Den altovervejende årsag er, at det ikke lykkedes at indfri et budgetteret mål om kommercielle indtægter for 2,5 mio. kr. 

Se Dansk Sejlunions årsberetning og årsrapport 2018

"Det er selvfølgelig utilfredsstillende, at vi kommer ud af 2018 med et stort underskud, når vi havde budgetteret med overskud. De initiativer, som vi tog for at finde nye sponsorer, gav ikke de ønskede resultater, og samtidig har det hverken været muligt eller ønskeligt at holde tilbage med aktiviteter for at undgå et underskud," forklarer Dansk Sejlunions formand, Line Markert.

Nye øremærkede indtægter
Det hører med til billedet, at Dansk Sejlunion i årets løb opnåede markante, nye indtægter på talent- og eliteområdet i form af nye donationer og indtægter fra bl.a. Salling Fondene, Team Danmark og Spar Nord Fonden, ligesom der også blev indgået aftaler med materialeleverandører, herunder Zhik og Gleistein Ropes som de største.

Fælles for de nye indtægter er, at de er direkte knyttet til konkrete, nye indsatser og sejlerstøtte. Indtægterne bliver således modsvaret af tilsvarende udgifter.

"De øremærkede, nye indtægter til vores talent- og eliteområde har betydet, at vi har været i stand til at støtte sejlerne endnu bedre end forudset. Men omkostningerne er fulgt med op, og det afspejler sig i regnskabet," forklarer Line Markert.  

Der, hvor indtægterne mangler i forhold til budgettet, er på de frie midler, som kan disponeres efter behov og prioritering.  

Tilbageholdenhed på udgifter
På flere områder havde Dansk Sejlunion lavere udgifter end forventet i 2018. Det gælder på bl.a. IT, kommunikation og administration. Ligeledes er der konkrete projekter, der ikke blev gennemført - og som derfor heller ikke har trukket udgifter.

"Vi har været tilbageholdende på en række områder set i lyset af de svigtende indtægter," siger Line Markert.

Samlet er der opnået besparelser uden for elite- og talentområdet på cirka 1 mio. kr., men på grund af de direkte omkostninger, der knytter sig til den opnåede højere støtte til talent- og elitearbejdet, ender Dansk Sejlunion med et samlet højere forbrug på knap 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Bestyrelsen foreslår, at underskuddet dækkes af midler fra den del af egenkapitalen, som var reserveret til elite- og talentarbejdet.

2019-budget i balance
Dansk Sejlunions bestyrelse har vedtaget et budget for 2019 med et rundt nul på bundlinjen. 

"Bestyrelsen har sammen med den daglige ledelse haft stort fokus på at fremlægge et budget i balance. Det er lykkedes, uden at vi har budgetteret med store kommercielle indtægter," forklarer Line Markert.

Se Dansk Sejlunions budget og prioritering 2019

I 2019 har Dansk Sejlunion nye indtægter i form af bl.a. støtte fra Nordea-fonden til en ny toårig periode for Vild med Vand-projektet, som sejlunionen gennemfører sammen med FLID.

"Vi har ambitioner om at løfte Vild med Vand til et nyt niveau med forstærket lokal forankring rundt i de mange havne, der deltager i projektet. Opgaven trækker på ressourcer i sejlunionen, så reelt bliver der tale om en væsentlig omprioritering af vores aktiviteter."

Samtidig fortsætter bestræbelserne på at sikre nye kommercielle indtægter.

"Det er fortsat en stor udfordring at finde sponsorer og nye kommercielle partnerskaber. I bestyrelsen har vi store forventninger til udbyttet af vores nye samarbejde med Commercial Upside, der står for vores salgsarbejde og rådgiver os om sponsorarbejde og markedsføring," siger Line Markert.

Årsrapporten og budgettet skal debatteres på Dansk Sejlunions generalforsamling, der afholdes lørdag den 23. marts i Middelfart.