Dansk SejlunionInstitutions-samarbejde

Klubber kan blive mere synlige i lokalsamfundet ved at samarbejde med f.eks. den lokale skole. Derved bliver skolens elever opmærksomme på, at sejlsport er en idræt, der kan dyrkes lokalt i en klub på linje med øvrige fritidstilbud.

Dansk Sejlunion tilbyder services til klubber, der samarbejder med skoler/institutioner. Dansk Sejlunion ønsker at motivere til, at:

  • Klubben skal have et ønske om at rekruttere børn/unge og har et reelt tilbud til interesserede børn/unge.
  • Aktiviteten på vand skal være motivationsskabende og foregå under trygge rammer, så alle deltagere får en god oplevelse.
  • Klubben følger op på institutionssamarbejdet f.eks. via forældrebrev.

Hvis din klub ønsker at lave institutionssamarbejde, kan du kontakte Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

I forbindelse med skolereformen ser man en generel tendens i idrætten, som peger på, at forløb med skoler giver den største effekt i forhold til rekruttering. Se video herunder med Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier. 

Hvad er et institutionssamarbejde?

Et institutionssamarbejde kan være med den lokale folkeskole, friskole, specialskole, kommunale ungdomsskole, efterskole, institution, gymnasium, handelsskole osv..

Et sådan samarbejde kan være på forskellige niveauer og omfang.

Et skolesamarbejde foregår typisk ved, at en skoleklasse kommer på besøg i klubben en hel skoledag. Klassen deles op i to grupper, hvor den ene gruppe er på vandet, mens den anden gruppe eksempelvis går på oplevelse på havnen eller stranden sammen med deres lærer.

Et skolesamarbejde kan også foregå ved, at interesserede elever fra en skole kommer i klubben på en weekenddag.

Det vigtigste er, at eleverne prøver sjove og lærerige aktiviteter på, ved og i vandet under trygge forhold. Derfor er lege og alternativ sejladsaktiviteter som eksempelvis en stafet, hvor eleverne padler en jolle uden rig rundt på en bane, en meget brugt aktivitet. Ligeledes bliver sit on top kajakker og SUP-brætter ofte anvendt i et institutionssamarbejde.

Find inspiration til relevante aktiviteter i folderen "Tryghed for nye sejlere".

Lån af udstyr

Lån en aktivitetstrailer

Til et institutionssamarbejde kan klubben låne en TORM aktivitetstrailer, som indeholder våddragter, svømmeveste, sit on top-kajakker, komplette windsurfingbrætter samt SUP-boards.

Sikkerhed og forsikring

Når man afvikler et skolesamarbejde, er det lovpligtigt, at der udformes en sikkerhedsinstruks.

www.sikkersejlads.dk kan man finde en vejledning og en skabelon til at udforme en sikkerhedsinstruks.

Elever på skoler og andre institutioner er under sejladsaktiviteter i klubregi forsikret via Idrættens Forsikringer, ligesom folkeskoler typisk er kommunalt selvforsikrede. Se mere ved at trykke på banneret "Regler for arrangementer" til højre.

Det er lovpligtigt, at sejlklubbens ansvarlige person i forbindelse med afviklingen af et skolesamarbejde har et førstehjælpskursus, som er anerkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Se mere her.

Eksempler på øvelser til instruktører

Øvelsesprogram  for skoleelever

Der er tre klare mål for et hensigtsmæssigt øvelsesprogram, som er med til at sikre succes:

  1. Det skal sjovt og trygt.
  2. Det skal skabe læring.
  3. Det skal være let at gennemføre.

For udskolingselever anbefales det at lave undervisningsforløb over 4-8 gange, hvis det er muligt. Det åbner muligheder for at benytte kravet om understøttende undervisning i skoleformen – særligt i forhold til at tænke tværfaglige forløb ind i idrætsundervisningen og de naturvidenskabelige undervisningsfag.

1. Det skal være sjovt og trygt

For at sikre sjov og tryg introduktion til sejlads, er udgangspunktet for undervisningen, at det sker gennem aktiviteter, der har et legende element, hvor læringen sker gennem sanser, ved bevægelse og kontakt med udstyr og vand i størst muligt omfang.

Tryghed i aktiviteterne skabes ved, at der opmærksomhed på, at eleverne gradvist oplever, at man kan lege sikkert i og omkring vandet.

Sejlklubbens instruktør bør starte dagen med at sikre sig, at alle elever er rustet til at bevæge sig i og på vandet. Dvs. at alle elever skal bære vest og afhængigt af aktiviteten relevant beklædning.

Der skal være en tydelig forståelse og respekt for at børn kan føle sig utrygge ved vand. Derfor bør man aldrig presse eleverne til gøre noget de ikke har lyst til. Derimod bør man i stedet skabe motivation og progression i fortroligheden med aktiviteterne på havnen.

2. Det skal skabe læring

Fra eleverne ankommer i klubben til de forlader den, anbefales det, at programmet summer af aktiviteter, som skaber læring for den enkelte elev og for klassen som fællesskab. Undervisningsmål for eleverne, har følgende sigte:

  • Eleverne har en grundlæggende viden og forståelse for at bevæge sig sikkert ved vandet, ved at de kender sikkerhedsudstyr og anvender det når de er på havnen.
  • Eleverne oplever og øver grundlæggende bevægelser (hale, trække, padle, hoppe, balancere), som har med aktiviteter på og ved vandet at gøre.
  • Eleverne får kendskab til miljøet i og omkring vandet (vind, bølger, strøm, dyrelivet i vandet) og lærer at benytte relevante undervisningsfag i en relevant kontekst.

3. Det skal være let at gennemføre

For at gøre undervisningen enkel for instruktører og lærere, anbefales det at lave en opdeling af eleverne i mindre grupper, så det er lettere at overskue og gennemføre den enkelte aktivitet. Det anbefales at lave 2-5 grupper, som skiftevis laver forskellige aktiviteter.

Se eksempler på relevante øvelser for klassetrin i nedenstående dokumenter.

Øvelser For Elever I Indskoling
Øvelser For Elever Paa Mellemtrin
Øvelser Eller Forloeb For Elever Paa Udskolingstrin
Undervisningsplaner til lærere

Hvis man deler en skoleklasse op i to grupper, kan skolelæreren lave spændende undervisning i naturen/på havnen.

Herunder er der links til tre undervisningsforløb, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Friluftsrådet og Dansk Sejlunion.

NATURKONTROLLEN - undervisningsforløb
FRILUFTSLIV PÅ HAVNEN - undervisningsforløb
AFFALD PÅ HAVNEN - undervisningsforløb

For det ambitiøse skolesamarbejde, hvor en klasse kommer i klubben i et forløb, kan skolelærere med fordel bruge det komplette kompendium med læreplaner for længerevarende forløb.

Se kompendiet "Miljø på havnen" herunder:


Download printvenlig version

Skolekontakt

Klubben kontakter skolen

Klubber, der ønsker at samarbejde med en skole,  kan med fordel starte med at undersøge, om det er muligt at gøre via klubbens netværk.

Lærere med sejler-erfaring

Lærere med sejlererfaring er ofte den korteste vej til et godt samarbejde omkring sejladsaktiviteter mellem klubben og skolen. Lærere med sejlererfaring har ofte viden om og begejstring for de muligheder, der er ved, at børn stifter bekendtskab med vandsport. Samtidig er der forståelse for de udfordringer, der kan være omkring logistik og vejr. En genvej til at finde frem til lærere med sejlererfaring vil oplagt være ved at undersøge om der er medlemmer i klubben (eller på havnen), der arbejder som lærer.

Skolebørn med sejler-erfaring

I nogle skoleklasser arbejder idrætslærere med begrebet "vis mig din sport". Det vil sige, at eleverne præsenterer deres fritidsidrætter for hinanden. Sejlads er på lige fod med alle andre idrætter en mulighed. Det er oplagt, at klubber - via de aktive sejlere - samarbejder med relevante skoler.

Skolelederen

Hvis ikke der er nogle oplagte muligheder i netværket er skolelederen den oplagte første kontakt på skolen. Her kan klubber få afklaret skolens generelle interesse og evt. muligheder.

Folder til elever/forældre

I forbindelse med skolereformen bliver skoleelever præsenteret for mange fritidstilbud.

Hvis klubben vil have succes med rekruttering, er det derfor en god idé at følge op på elevernes oplevelser til et skolesamarbejde.

Sørg for at samle mailadresser på deltagerne, så klubben kan sende en opfølgende mail. Det kræver ikke meget at få elevernes mailadresser,da deres navne under alle omstændigheder skal registreres på en liste i sikkerhedsinstruksen.

Sørg desuden for at eleverne får en folder med hjem, så oplevelsen fastholdes og klubbens tilbud er synlige.

Herunder kan downloades to skabeloner til opfølgning.

Folder Til Opfoelgning Jollesejlads
Folder Til Opfoelgning Windsurfing
Skolereformen og Den åbne skole

I forbindelse med skolereformen og "den åbne skole", som trådte i kraft i 2014, er kommuner forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skoler og det lokale idrætsliv.

Hvis klubber ønsker at arbejde ambitiøst med skolesamarbejder, kan Dansk Sejlunion formidle kontaktoplysninger til relevante personer i klubbens kommune ved henvendelse til klubkonsulent Henrik Tang Kristensen: henrik@sejlsport.dk.

Senest opdateret: 20. februar 2019